M-Professional

Profesjonalnie w każdej dziedzinie

 Kadry i Płace

 

Zewnętrzny dział kadr to oszczędność czasu, środków finansowych, a nawet miejsca przechowywania dokumentacji. Nasz dział kadr prowadzony jest przez wysokiej jakości specjalistę z wieloletnim doświadczeniem. Cena uzależniona jest od ilości pracowników oraz nakładu pracy i jest skalkulowana bez dopłat za dodatkowe usługi (np. zaświadczenia o zarobkach).

 

Administracja kadr:

 • Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników Klienta (akt osobowych),
 • Przygotowanie i złożenie wszystkich wymaganych zgłoszeń i dokumentów prawnych, aktualizujących aktualny stan zatrudnienia (ZUS, ZUA, ZWUA, PIP itp.),
 • Rejestracja i monitoring czasu pracy pracowników, w tym nadgodzin i zmian nocnych,
 • Rejestracja, monitoring i rozliczanie urlopów oraz innych nieobecności, w tym urlopów okolicznościowych, bezpłatnych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych,
 • Przygotowanie, monitoring i archiwizacja umów o pracę, aneksów do umów, świadectw pracy i innych dokumentów prawnych,
 • Monitorowanie ważności szkoleń z zakresu BHP, organizacja szkoleń,
 • Monitorowanie i wystawianie wniosków na badania medycyny pracy (wstępne i okresowe),
 • Reprezentowanie Klienta lub asysta podczas inspekcji i kontroli z ZUS, PIP lub US,
 • Przygotowywanie i przesyłanie do GUS sprawozdań statystycznych.

 

Administracja płac:

 • Wprowadzenie bazy danych osobowych pracownika do programu księgowego,
 • Obliczanie pensji netto dla każdego pracownika,
 • Obliczenie wynagrodzenia podstawowego oraz świadczeń dodatkowych, zgodnie z postanowieniami umowy o pracę i obowiązującym regulaminem pracy i wynagrodzeń,
 • Naliczanie i pobór obowiązkowych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji
 • Naliczenie i pobór zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych dla Klienta (PIT-4R, PIT-8AR),
 • Przygotowanie pasków płac, szczegółowo przedstawiających miesięczne i roczne dochody i odliczenia (ZUS, IFT-1) oraz podatki dochodowe (PIT-11, PIT-40),
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • Przygotowywanie i przesyłanie miesięcznych sprawozdań do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),

 

Dodatkowe usługi kadrowe:

 • Projektowanie nowego lub audyt i modyfikacja istniejącego regulaminu pracy,
 • Projektowanie nowego lub audyt i modyfikacja istniejącego regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Audyt dokumentacji personalnej, gwarantujący zgodność z prawem pracy i innymi przepisami,
 • Przeprowadzanie korekt deklaracji ZUS oraz deklaracji PIT4R sprzed okresu obowiązywania umowy, na wezwanie odpowiednich urzędów,
 • Bezpieczne przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji oraz danych kadrowo-płacowych Klienta
 • Świadczenie dodatkowych usług nie objętych postanowieniami podpisanej umowy o świadczenie usług administracji płacowo-kadrowej (dotyczy to zwłaszcza sporządzania dodatkowych raportów, nie przewidzianych na etapie podpisywania umowy).